Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ιεραρχία – Αντιστοιχία βαθμών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

Η ιεραρχία των βαθμών στον στρατό (ναυτικό) [αεροπορία] από τον ανώτερο προς τον κατώτερο είναι η εξής:

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Στρατηγός (Ναύαρχος) [Πτέραρχος]
2. Αντιστράτηγος (Αντιναύαρχος) [Αντιπτέραρχος]
3. Υποστράτηγος (Υποναύαρχος) [Υποπτέραρχος]
4. Ταξίαρχος (Αρχιπλοίαρχος) [Ταξίαρχος]

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
5. Συνταγματάρχης (Πλοίαρχος) [Σμήναρχος]
6. Αντισυνταγματάρχης (Αντιπλοίαρχος) [Αντισμήναρχος]
7. Ταγματάρχης (Πλωτάρχης) [Επισμήναγος]

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
8. Λοχαγός (Υποπλοίαρχος) [Σμηναγός]
9. Υπολοχαγός (Ανθυποπλοίαρχος) [Υποσμήναγος]
10. Ανθυπολοχαγός (Σημαιοφόρος) [Ανθυποσμήναγος]

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ & ΔΕΑ
11. Ανθυπασπιστές + Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
12. Αρχιλοχίας (Αρχικελευστής) [Αρχισμηνίας]
13. Επιλοχίας (Επικελευστής) [Επισμηνίας]
14. Λοχίας (Κελευστής) [Σμηνίας]
15. Δεκανέας (Δίοπος) [Υποσμηνίας]

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
16. Υποδεκανέας (Υποδίοπος) [Ανθυποσμηνίας]
17. Στρατιώτης (Ναύτης) [Σμηνίτης]

Μονάδες Όπλων

Βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό, το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις), η Επιλαρχία (για τα Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό).
Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα λέγονται Υπομονάδες. Βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος, η Ίλη και η Πυροβολαρχία αντίστοιχα.
Οι Υπομονάδες των Όπλων υποδιαιρούνται σε Διμοιρίες (για το Πεζικό, το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις) και σε Ουλαμούς (για τα Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό).
Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επιπλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για όλα τα Όπλα εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό).

4 Βαθμίδες Σχηματισμού

1. Ταξιαρχία
2. Μεραρχία
3. Σώμα Στρατού
4. Στρατιά

Προσαγορεύσεις

Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερό του, μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου, τον προσφωνεί με το βαθμό του, τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». Όταν όμως απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο, τον προσφωνεί με τη λέξη «Στρατηγέ».

[Αποσπάσματα από τον Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στο Στρατό]

Advertisements

Δημοσίευσε ένα σχόλιο

Required fields are marked *
*
*

Αρέσει σε %d bloggers: